Köp Donepezil utan recept

köpa donepezil utan recept

Köp Donepezil utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Aricept online utan krångel och snabbt.

köpa Donepezil Utan recept

vill du köpa Donepezil uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Donepezil utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Aricept utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Donepezil utan att använda recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Donepezil-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Donepezil utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
5 mg30 piller€ 105.00 Kontrollera produkten
5 mg60 piller€ 147.00 Kontrollera produkten
5 mg90 piller€ 173.00 Kontrollera produkten
5 mg120 piller€ 201.00 Kontrollera produkten
5 mg180 piller€ 243.00 Kontrollera produkten
10 mg30 piller€ 109.00 Kontrollera produkten
10 mg60 piller€ 157.00 Kontrollera produkten
10 mg90 piller€ 189.00 Kontrollera produkten
10 mg120 piller€ 221.00 Kontrollera produkten
10 mg180 piller€ 273.00 Kontrollera produkten

Vad är Donepezil

Donepezil är ett oregelbundet antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Aricept droganvändning

Donepezil används för att behandla demens (minnesförlust och mentala förändringar) i samband med mild, måttlig eller svår Alzheimers sjukdom. Donepezil kommer inte att bota Alzheimers sjukdom, och det kommer inte att stoppa sjukdomen från att förvärras. Det kan dock förbättra tankeförmågan hos vissa patienter.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Anestesi: ARICEPT, som en kolinesterashämmare, kommer sannolikt att överdriva muskelavslappning av succinylkolintyp under anestesi.

 2. Kardiovaskulära tillstånd: På grund av sin farmakologiska verkan kan kolinesterashämmare ha vagotoniska effekter på sinoatriala och atrioventrikulära noder. Denna effekt kan visa sig som bradykardi eller hjärtblock hos patienter både med och utan kända underliggande hjärtledningsavvikelser. Synkopala episoder har rapporterats i samband med användning av ARICEPT.

 3. Illamående och kräkningar: ARICEPT, som en förutsägbar konsekvens av dess farmakologiska egenskaper, har visat sig ge diarré, illamående och kräkningar. Dessa effekter, när de uppträder, uppträder oftare med 10 mg/dag-dosen än med 5 mg/dag-dosen och mer frekvent med 23 mg-dosen än med 10 mg-dosen. Specifikt, i en kontrollerad studie som jämförde en dos på 23 mg/dag med 10 mg/dag hos patienter som hade behandlats med donepezil 10 mg/dag i minst tre månader, var förekomsten av illamående i 23 mg-gruppen markant högre än hos patienterna som fortsatte med 10 mg/dag (11,8% respektive 3,4%), och incidensen av kräkningar i 23 mg-gruppen var markant högre än i 10 mg-gruppen (9,2% respektive 2,5%) ). Andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av kräkningar i 23 mg-gruppen var markant högre än i 10 mg-gruppen (2,9% respektive 0,4%).

 4. Viktminskning: Viktminskning rapporterades som en biverkning hos 4,7% av patienter som tilldelats ARICEPT i en dos på 23 mg/dag jämfört med 2,5% hos patienter som tilldelats 10 mg/dag. Jämfört med deras baslinjevikter visade sig 8,4% av patienter som tog 23 mg/dag ha en viktminskning på ≥7% vid slutet av studien, medan 4,9% av patienter som tog 10 mg/dag visade sig ha en viktminskning på ≥ 7% i slutet av studien.

 5. Genitourinära tillstånd: Även om det inte observerats i kliniska prövningar av ARICEPT, kan kolinomimetika orsaka obstruktion av blåsutflöde.

 6. Neurologiska tillstånd: Kramper: Kolinomimetika tros ha viss potential att orsaka generaliserade kramper. Emellertid kan anfallsaktivitet också vara en manifestation av Alzheimers sjukdom.

 7. Lungtillstånd: På grund av deras kolinomimetiska verkan bör kolinesterashämmare förskrivas med försiktighet till patienter med en historia av astma eller obstruktiv lungsjukdom.

Donepezil Läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte alls ska användas tillsammans, kan andra läkemedel i andra fall användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan vara nödvändiga. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din vårdpersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts ut på grund av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis allomfattande.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas inte. Din läkare kan besluta att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra några av de andra läkemedlen du tar.

 • Bepridil
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Flukonazol
 • Ketokonazol
 • Mesoridazin
 • Pimozid
 • Piperaquine
 • Posakonazol
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadin
 • Tioridazin
 • Ziprasidon

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av mat eftersom interaktioner kan förekomma. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Att använda detta läkemedel med något av följande rekommenderas vanligtvis inte, men kan vara oundvikligt i vissa fall. Om det används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder detta läkemedel, eller ge dig särskilda instruktioner om användning av mat, alkohol eller tobak.

 • Bitter apelsin
 • Grapefruktjuice

Andra medicinska problem Aricept

Förekomsten av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Tala om för din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Astma
 • Lungsjukdom
 • magsår,
 • Krampanfall
 • Urinvägsblockering eller svår urinering
 • Hjärtproblem
 • Leversjukdom
 • Låg kroppsvikt (under 50 kg eller 110 pund)

Korrekt användning av Donepezil

Ta detta läkemedel exakt enligt din läkares anvisningar för att förbättra ditt tillstånd så mycket som möjligt. Ta inte mer av det eller mindre av det, och ta det inte mer eller mindre ofta än din läkare beordrade.

Donepezil ska tas vid sänggåendet om inte annat ordinerats av din läkare. Det kan tas med eller utan mat, på full eller tom mage. Svälj tabletten hel. Krossa, krossa eller tugga den inte.

För patienter som använder den orala sönderfallande tablettformen av detta läkemedel:

 • Se till att dina händer är torra.
 • Skjut inte tabletten genom förpackningens folie. Skala istället försiktigt bort foliestommen och ta bort tabletten.
 • Placera omedelbart tabletten ovanpå tungan.
 • Svälj inte tabletten hel. Tabletten löser sig på några sekunder och du kan svälja den med saliven. Du bör dricka ett glas vatten efter att tabletten har lösts upp.

För patienter som tar oral lösning av detta läkemedel:

 • Skaka flaskan väl innan du mäter upp dosen.
 • Använd en speciellt märkt måttsked, en plastspruta eller en liten märkt måttbägare för att mäta varje dos exakt. Den genomsnittliga hushållsteskeden rymmer kanske inte rätt mängd vätska.
 • Om din dos är 5 mg bör du ta 5 ml av detta läkemedel.
 • Om din dos är 10 mg bör du ta 10 ml av detta läkemedel.

Donepezil Dosering

Dosen av detta läkemedel kommer att vara annorlunda för olika patienter. Följ din läkares ordination eller anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen beror också på det medicinska problem som du använder medicinen för.

 • För oralt dosering former (oralt sönderfallande tabletter, oral lösning och tabletter):
  • För mild till måttlig Alzheimers sjukdom:
   • Vuxna – 5 milligram (mg) tas vid sänggåendet. Din läkare kan öka din dos vid behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 10 mg per dag.
   • Barn – Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
  • För måttlig till svår Alzheimers sjukdom:
   • Vuxna – 10 milligram (mg) tas vid sänggåendet. Din läkare kan öka din dos vid behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 23 mg per dag.
   • Barn – Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du missar en dos av detta läkemedel, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

Aricept förvaring

 1. Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och direkt ljus. Undvik att frysa.
 2. Fråga din vårdpersonal hur du ska göra dig av med alla läkemedel du inte använder.
 3. Förvaras oåtkomligt för barn.
 4. Behåll inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.

Donepezil Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare kontrollerar dina framsteg vid regelbundna besök. Detta är nödvändigt för att möjliggöra dosjusteringar och för att minska eventuella oönskade effekter. Innan du genomgår någon form av operation, tandbehandling eller akutbehandling, berätta för den ansvarig läkare eller tandläkare att du använder detta läkemedel. Att ta donepezil tillsammans med vissa läkemedel som används under operationer eller tand- eller akutbehandlingar kan öka effekten av dessa läkemedel och orsaka oönskade effekter.

Detta läkemedel kan göra att vissa personer blir yr eller dåsiga, får dimsyn eller får problem med klumpighet eller ostadighet. Se till att du vet hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör bil, använder maskiner eller gör något annat som kan vara farligt om du inte är pigg, välkoordinerad och kan se tydligt.

Vissa personer som har använt detta läkemedel utvecklade problem som illamående, svåra kräkningar, aptitlöshet, diarré och viktminskning. Tala med din läkare innan du använder detta läkemedel om du har några bekymmer.

Donepezil Biverkningar

Tillsammans med dess nödvändiga effekter kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de inträffar. Kontakta din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar uppstår:

 1. Diarre
 2. aptitlöshet
 3. muskelkramp
 4. illamående
 5. sömnsvårigheter
 6. ovanlig trötthet eller svaghet
 7. kräkningar

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i recensionen av Donepezil, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas till alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Donepezil Aricept?

  Donepezil innehåller den aktiva substansen donepezilhydroklorid som är en hämmare av enzymet acetylkolinesteras och härigenom blockerar sönderdelningen av acetylkolin, som ansvarar för överföringen av excitation i det centrala nervsystemet. Donepezil bromsar utvecklingen av demens orsakad av Alzheimer' 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Donepezil, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 • Vad händer om du tar för mycket Aricept?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur ska Donepezil förvaras?

   Förvaras vid rumstemperatur på 15-30 C (59-86 F) bort från fukt och solljus. 

 • Vad ska jag undvika när jag tar Donepezil?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Aricept. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Donepezil Aricept?

  Detta läkemedel tolereras vanligtvis väl och biverkningar förväntas inte. De vanligaste biverkningarna inkluderar smärta eller täthet i bröstet eller halsen, stickningar, rodnad, svaghet, yrsel, magbesvär, svettningar, näsirritation och reaktioner på injektionsstället. 

 • Vad är kontraindikationen?

  Aricept kan inte användas till patienter med överkänslighet mot donepezil och mot derivat av piperidin.  


Hur man köper Donepezil utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Aricept utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 26 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska