Köp Buspar utan recept

köpa buspar utan recept

Köp Buspar utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Buspar online utan krångel och snabbt.

köpa Buspar Utan recept

vill du köpa Buspar uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Buspar utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ buspar Priser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Buspar utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Buspar -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Buspar utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
5 mg30 piller€ 89.00 Kontrollera produkten
5 mg60 piller€ 117.00 Kontrollera produkten
5 mg90 piller€ 129.00 Kontrollera produkten
5 mg120 piller€ 141.00 Kontrollera produkten
5 mg180 piller€ 153.00 Kontrollera produkten
10 mg30 piller€ 89.00 Kontrollera produkten
10 mg60 piller€ 117.00 Kontrollera produkten
10 mg90 piller€ 129.00 Kontrollera produkten
10 mg120 piller€ 141.00 Kontrollera produkten
10 mg180 piller€ 153.00 Kontrollera produkten

Vad är Buspar

Buspar är ett oregelbundet antipsykotiskt läkemedel som innehåller den aktiva beståndsdelen Buspiron precis som Blockerar dopaminreceptorer i CNS samt konflikter dopaminknappar i grundläggande ganglier såväl som i limbiska en komponent av neoncefalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoetiska systemet (tillsammans med i anamnes), alkoholisk såväl som skadlig psykos, myasteni, koma.

Buspar droganvändningar

Buspar tillhör en kategori av läkemedel som kallas ångestdämpande läkemedel. Buspar är helt enkelt inte förknippad med olika mediciner av det slaget, som påminner om bensodiazepiner, barbiturater eller olika lugnande/ångestdämpande mediciner. Det är godkänt för att bota generaliserad nervositetsdysfunktion (GAD). Generaliserat ångestsyndrom (GAD) inträffar när en individ upplever extrem nervositet eller rädsla i inte mindre än sex månader. Andra tecken omfattar:

 • Rastlöshet
 • Trötthet (låg vitalitet, känner mig tömd regelbundet)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritabilitet
 • Muskeltryck
 • Sömnstörning (problem med att somna eller vakna under kvällen)

Vad gör buspar med en normal människa?

Detta läkemedel används för att behandla ångest. Det kan hjälpa dig att tänka klarare, slappna av, oroa dig mindre och ta del av vardagen. Det kan också hjälpa dig att känna dig mindre nervös och irriterad och kan kontrollera symtom som sömnsvårigheter, svettningar och bultande hjärtslag.

Får buspar dig att känna dig konstig?

Buspar kan göra att vissa människor blir yr, yr i huvudet, dåsiga eller mindre pigga än de är normalt. Se till att du vet hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör bil, använder maskiner eller gör något annat som kan vara farligt om du är yr eller inte är pigg

Hur lång tid tar det för buspar att sparka in?

Buspar i allmänhet tar minst en till två veckor för att få en initial effekt och i allmänhet kan det ta upp till fyra till sex veckor för att faktiskt få sin fulla kliniska effekt. Så det är inte riktigt den bästa medicinen att använda om man försöker hantera ångestsymtom snabbt eller akut.

Är Buspar samma sak som Xanax?

Buspiron och Xanax är båda ångestdämpande mediciner, men de fungerar på helt olika sätt. Medan Xanax lugnar kroppen genom att binda till GABA-receptorer, verkar buspiron på serotoninreceptorer. Till skillnad från Xanax är buspiron inte beroendeframkallande och orsakar mindre sedering än benzos.

Är buspar ett narkotika?

Även om buspar inte är en kontrollerad substans, är andra mediciner som kan tas för ångest kontrollerade substanser. Till exempel ångestmediciner som alprazolam (Xanax), lorazepam (Ativan), diazepam (Valium), och klonazepam (Klonopin) är kontrollerade ämnen

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot buspiron, andra mediciner eller något av innehållsämnena i buspirontabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna. Tala om för din läkare om du tar en monoaminoxidashämmare (MAO) som isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått, fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate), eller om du har slutat ta en MAO-hämmare inom de senaste 14 dagarna.

Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta buspiron. Om du slutar ta buspiron bör du vänta minst 14 dagar innan du börjar ta en MAO-hämmare. Berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antikonvulsiva medel som t.ex

  • karbamazepin (Tegretol), fenobarbital och fenytoin (Dilantin, Phenytek);
  • dexametason;
  • diazepam (Valium);
  • diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac);
  • erytromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin, andra);
  • haloperidol (Haldol);
  • ketokonazol;
  • itrakonazol (Onmel, Sporanox);
  • mediciner mot migrän som t.ex
   • almotriptan (Axert)
   • eletriptan (Relpax)
   • frovatriptan (Frova)
   • naratriptan (Amerge)
   • rizatriptan (Maxalt)
   • sumatriptan (Imitrex)
   • zolmitriptan (Zomig);
  • muskelavslappnande medel;
  • nefazodon (Serzone);
  • smärtstillande läkemedel eller narkotika;
  • rifampin (Rifadin, Rimactane);
  • ritonavir (Norvir);
  • lugnande medel;
  • selektiva serotoninåterupptagshämmare som t.ex
  • serotonin–noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) som t.ex
   • desvenlafaxin (Khedezla, Pristiq)
   • duloxetin (Cymbalta)
   • levomilnacipran (Fetzima)
   • milnacipran (Savella)
   • venlafaxin (Effexor);
  • sömntabletter;
  • lugnande medel;
  • trazodon (Desyrel);
  • verapamil (Calan, Covera, Verelan). 
 • tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njur- eller leversjukdom eller en historia av alkohol- eller drogmissbruk.
 • berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar buspiron, kontakta din läkare.
 • om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar buspiron.
 • du bör veta att detta läkemedel kan göra dig dåsig. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.
 • kom ihåg att alkohol kan öka dåsigheten som orsakas av detta läkemedel. Drick inte alkohol när du tar buspiron.

Buspar -läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte alls ska användas tillsammans, kan andra läkemedel i andra fall användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan vara nödvändiga. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din vårdpersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts ut på grund av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis allomfattande.

Användning av detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas inte. Din läkare kan besluta att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra några av de andra läkemedlen du tar.

 • Isokarboxazid
 • Linezolid
 • Fenelzin
 • Tranylcypromin

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av mat eftersom interaktioner kan uppstå. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner. Diskutera med din vårdpersonal om hur du använder din medicin tillsammans med mat, alkohol eller tobak.

Korrekt användning av Buspar

Ta Buspar endast enligt läkarens anvisningar. Ta inte mer av det, ta det inte oftare och ta det inte längre än din läkare beställt. Att göra det kan öka risken för oönskade effekter.

 1. Detta läkemedel levereras med en patientinformation. Läs och följ instruktionerna i insatsen noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.
 2. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.
 3. Ät inte grapefrukt eller drick grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.
 4. När du har börjat ta Buspar kan det gå 1 till 2 veckor innan du börjar känna effekterna av detta läkemedel.

Buspar Dosering

Dosen av detta läkemedel kommer att vara annorlunda för olika patienter. Följ din läkares ordination eller anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen beror också på det medicinska problem som du använder medicinen för.

 • För oral doseringsform (tabletter):
  • För ångest:
   • Vuxna: Först 7,5 mg två gånger om dagen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 60 mg per dag.
   • Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du missar en dos buspar, ta den så snabbt som du tänker på, förutom att det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdleverantör. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

Buspar -förvaring

 1. Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och direkt ljus. Undvik att frysa.
 2. Förvaras oåtkomligt för barn.
 3. Behåll inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.
 4. Fråga din vårdpersonal hur du ska göra dig av med alla läkemedel du inte använder.

Buspar -försiktighetsåtgärder

Om du kommer att använda buspar regelbundet under en längre tid, bör din läkare kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök för att säkerställa att läkemedlet fungerar korrekt och inte orsakar oönskade effekter. Ta inte buspar om du också tar ett läkemedel med monoaminoxidas (MAO)-hämmande aktivitet (t.ex. isokarboxazid Marplan®, fenelzin Nardil®, selegilin Eldepryl® eller tranylcypromin Parnate®). Om du gör det kan du utveckla extremt högt blodtryck.

Detta läkemedel kommer att öka effekterna av alkohol och andra CNS -depressiva medel (läkemedel som gör dig dåsig eller mindre uppmärksam). Några exempel på CNS -depressiva medel är antihistaminer eller läkemedel mot hösnuva, andra allergier eller förkylningar; lugnande, lugnande eller sömnmedicin; receptbelagda smärtstillande läkemedel eller narkotika; barbiturater; medicin mot anfall; muskelavslappnande medel; eller bedövningsmedel, inklusive några tandläkemedel. Rådfråga din läkare eller tandläkare innan du tar något av ovanstående medan du tar detta läkemedel.

Buspar kan orsaka att vissa människor blir yr, yr, dåsiga eller mindre uppmärksamma än de är normalt. Se till att du vet hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör bil, använder maskiner eller gör något annat som kan vara farligt om du är yr eller inte är pigg.

Buspar -biverkningar

 • Illamående, huvudvärk eller förändringar i önskningar
 • Yrsel, dåsighet eller yrsel
 • Förändringar i vikt eller sug efter mat
 • svimning
 • förändringar i blodstammen
 • muskelkramper eller spasmer
 • och rodnad eller klåda i ögonen kan hända i vissa situationer
 • (andningsproblem; nässelfeber; svullnad i läppar, tunga eller ansikte);
 • bröstvärk eller oregelbunden hjärtslag
 • sluddrigt tal
 • förvirring eller suddig fantasifull och prescient
 • domningar eller stickningar i fingrar, fot, armar eller ben
 • okontrollerbara handlingar i dina armar, ben, tunga eller läppar

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Buspar, används uteslutande för de informativa funktionerna såväl som bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdbehandlaren.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Buspar?

  Buspar tillhör läkemedlen mot ångest. Buspar är ett ångestdämpande läkemedel som eliminerar de mentala och autonoma symptomen på rädsla.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Buspar, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket av detta läkemedel?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Buspar?

  Tabletterna ska förvaras vid rumstemperatur, 15-30 C (59-86 F).

 • Vad ska jag undvika när jag tar detta läkemedel?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Buspar. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Buspar?

  Vid användning av Buspar, yrsel, dåsighet, huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnstörningar, minskad koncentrationsförmåga; extrapyramidala störningar (mycket sällan); dimsyn, förvirring eller depression, svaghet, domningar neurologiska symptom (muskelsvaghet, stickningar, smärta eller svaghet i armar eller ben, okontrollerad rörelse i bålen); takykardi / hjärtklappning; illamående, muntorrhet, diarré; kräkningar, förstoppning; minskad aptit; myalgi, spasmer, kramper eller muskelstelhet, utslag, svettningar är möjliga.

 • Vad är kontraindikationen?

  Buspar är kontraindicerat för överkänslighet, allvarligt nedsatt njurfunktion och lever, glaukom, myasthenia gravis, graviditet, amning, under 18 år.


Hur man köper Buspar utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Buspar utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 7 november 2021 av administration

sv_SESvenska